“ไทยออโตทูลส์” ร่วมกับ มทร.ธัญบุรี ปั้นวิศวกรคุณภาพรองรับอุตสาหกรรมอีวี - Insure Friend Broker - "เรื่องประกันภัย ไว้ใจเพื่อนคนนี้"

“ไทยออโตทูลส์” ร่วมกับ มทร.ธัญบุรี ปั้นวิศวกรคุณภาพรองรับอุตสาหกรรมอีวี

 

        กลุ่มบริษัท ไทย ออโต ทูลส์  จับมือ มทร.ธัญบุรี ปั้นวิศวกรคุณภาพรองรับการเปลี่ยนผ่านสู่การผลิตยานยนต์ไฟฟ้า บูรณาการในการผลิตบัณฑิตรุ่นใหม่ให้ตอบโจทย์ภาคการผลิตในยุค 4.0 ทั้งในด้านคุณภาพชิ้นส่วน ต้นทุน และการส่งมอบทันเวลา

        วันที่ 23 กันยายน 2565 ได้มีการลงนามบันทึกความร่วมมือระหว่างกลุ่มบริษัท ไทย ออโต ทูลส์ กับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) เพื่อร่วมกันพัฒนาศักยภาพ ประสิทธิภาพ ในการผลิตบัณฑิตรุ่นใหม่ให้มีความสามารถ รู้ลึก รู้จริง ตอบโจทย์ความต้องการของอุตสาหกรรมการผลิตรถยนต์ไฟฟ้า พร้อมเปิดโอกาสให้นักศึกษาเข้ามาฝึกปฏิบัติการจริง ทั้งในกระบวนการออกแบบและผลิตแม่พิมพ์ อุปกรณ์จับยึด อุปกรณ์ตรวจสอบ และการปั๊มขึ้นรูปชิ้นส่วน

        ดร.พยุง ศักดาสาวิตร ประธานกรรมการบริหาร กลุ่มบริษัท ไทย ออโต ทูลส์ กล่าวว่า  การลงนามความร่วมมือทางวิชาการด้านการวิจัย พัฒนา การผลิตเครื่องมือ อุปกรณ์และชิ้นส่วนรถยนต์ และการผลิตบุคลากร กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) ครั้งนี้เป็นความร่วมมือต่อเนื่องและเป็นครั้งที่สอง โดยมีระยะเวลา 3 ปี (พ.ศ.2565-2567) โดยมีขอบเขตความร่วมมือหลัก ๆ คือ การจัดการศึกษา อบรม วิจัยและพัฒนา สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ สาขาวิชายานยนต์ไฟฟ้าสมัยใหม่ และสาขาอื่น ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและเสริมสร้างขีดความสามารถในการบริหารจัดการ การบูรณาการการผลิตบัณฑิต รวมถึงด้านการวิจัยและพัฒนา สนับสนุนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ในรูปแบบสหกิจศึกษา หรือรูปแบบอื่น ๆ ให้กับนักศึกษาในสายงานที่เกี่ยวข้อง

        ปัจจุบันอุตสาหกรรมรถยนต์กำลังมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วไปสู่การผลิตรถยนต์ไฟฟ้า การพัฒนาขีดความสามารถการผลิตยานยนต์ของไทย นอกจากในด้านเทคโนโลยีต่าง ๆ แล้ว หัวใจสำคัญคือจะต้องเร่งพัฒนาบุคลากรคุณภาพ ซึ่งบุคลากรด้านวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ หรือทางด้านหุ่นยนต์ระบบอัตโนมัติ กำลังเป็นที่ต้องการ และยังขาดแคลน เชื่อมั่นว่าด้วยศักยภาพการผลิต และฐานการผลิตที่มีความครบวงจร

        “การติดตั้งเทคโนโลยีและเครื่องมือการผลิตที่ล้ำสมัยของกลุ่มบริษัท ไทย ออโต ทูลส์ ตลอดจนบุคลากรที่พร้อมถ่ายทอดความรู้ประสบการณ์ ความร่วมมือครั้งนี้จะเกิดประโยชน์สูงสุด ทำให้สามารถผลิตวิศวกรรุ่นใหม่ที่มีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์จริง ที่ตอบโจทย์ความต้องการของอุตสาหกรรมการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าได้อย่างแท้จริง”

        รศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี กล่าวถึงวัตถุประสงค์สำคัญของการลงนามความร่วมมือในครั้งนี้ว่า เป็นความร่วมมือต่อเนื่องเพื่อพัฒนาศักยภาพ ประสิทธิภาพในการผลิตบัณฑิต การวิจัยและพัฒนา เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถในการบริหารจัดการ และบูรณาการในการผลิตบัณฑิตรุ่นใหม่ที่มีสมรรถนะเพื่อตอบโจทย์ภาคการผลิตในยุค 4.0 การวิจัยและพัฒนา และสร้างนวัตกรรมใหม่ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อการแลกเปลี่ยนความรู้ ทรัพยากรและบุคลากร ตลอดจนการผลิตบุคลากรหรือพัฒนาบุคลากรเพิ่มพูนความรู้ที่ทั้งสองฝ่ายมีความสนใจร่วมกันพัฒนาให้มีคุณภาพ


        ความร่วมมือของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และกลุ่มบริษัท ไทย ออโต ทูลส์ จะทำให้มีการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรที่มีอยู่ร่วมกัน เช่น นักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญ ข้อมูล ข้อมูลสารสนเทศ เครื่องมือ สถานที่ และปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการผลิตบัณฑิต การฝึกอบรม การวิจัยและพัฒนา และทรัพยากรอื่น ๆ เพื่อให้โครงการบรรลุเป้าหมาย ตลอดจนเกิดการคิดค้นนวัตกรรมและเทคโนโลยีการผลิตใหม่ ๆ เพื่อยกระดับฐานการผลิตแม่พิมพ์และชิ้นส่วนยานยนต์ของไทย ให้ก้าวทันกับการเปลี่ยนผ่านสู่การผลิตยานยนต์ไฟฟ้า ที่ต้องการเครื่องมือและการผลิตระบบอัตโนมัติมากขึ้น และตอบโจทย์ความต้องการของผู้ผลิตรถยนต์ทั้งในด้านคุณภาพชิ้นส่วน ต้นทุน และการส่งมอบทันเวลา”

        กลุ่มบริษัท ไทย ออโต ทูลส์ ผู้นำเทคโนโลยีการออกแบบและสร้างแม่พิมพ์โลหะ อุปกรณ์จับยึด อุปกรณ์ตรวจสอบ และการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์คุณภาพสูงในภูมิภาคอาเซียน ถือหุ้นโดยคนไทย 100% มีฐานการผลิต 4 แห่ง ในจังหวัดปทุมธานี และจังหวัดชลบุรี โดยตลอดระยะเวลาเกือบ 30 ปี ได้รับความไว้วางใจจากบริษัทผู้ผลิตรถยนต์ชั้นนำของประเทศญี่ปุ่นและยุโรปให้ทำหน้าที่ออกแบบและผลิตแม่พิมพ์เพื่อการประกอบชิ้นส่วนรถยนต์รุ่นใหม่ ๆ รวมถึงได้รับความไว้วางใจให้ออกแบบและผลิตอุปกรณ์จับยึด อุปกรณ์ตรวจสอบ ที่มีความเที่ยงตรงและแม่นยำสูง เพื่อใช้ในการผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ให้ได้คุณภาพมาตรฐานสากล ตลอดจนได้รับความไว้วางใจให้ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์เพื่อการผลิตรถยนต์รุ่นใหม่ ๆ ทั้งในประเทศและส่งออก

 

เรื่องประกันภัย ไว้ใจเพื่อนคนนีุุ้

อินชัวร์เฟรนด์โบรกเกอร์
Call : 063-636-5456  |  02-114-6464
Line ID: @insurefriend ( คลิก http://lineid.me/insurefriend )

 

My Instagram

Copyright © Insure Friend Broker - "เรื่องประกันภัย ไว้ใจเพื่อนคนนี้".