ประกันภัยรถยนต์ ประเภท 1 - Insure Friend Broker - "เรื่องประกันภัย ไว้ใจเพื่อนคนนี้"

ประกันภัยรถยนต์ ประเภท 1

ประกันรถยนต์ ชั้น 1 ดียังไง แล้วทำไมเราถึงควรซื้อประกันรถยนต์ชั้น 1

ประกันภัยรถยนต์ ประเภท 1 

เป็นการประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองและครอบคลุมมากที่สุด มากกว่าการประกันภัยรถยนต์ประเภทอื่นๆ โดยเฉพาะอุบัติเหตุที่เกิดจากการชน ทั้งรถชนรถและรถชนสิ่งอื่นๆ ซึ่งมักจะเกิดปัญหาในการเคลม ถ้าคุณต่อประกันรถชั้นอื่นๆที่ไม่คุ้มครอง หรือเพื่อดูแลความเสียหายจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นโดยไม่คาดคิด ทำให้เรามั่นใจในการขับขี่และรู้ปลอดภัยมากยิ่งขึ้นในทุกๆการเดินทาง โดยเฉพาะกับครอบครัวที่เรารัก

โดยมีความคุ้มครองหลักครบทั้ง 2 ประเภท คือความคุ้มครองหลัก/ความคุ้มครองตามกรมธรรม์ และความคุ้มครองเสริม/ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย

ความคุ้มครองหลัก/ความคุ้มครองตามกรมธรรม์

การความคุ้มครองความเสียหายต่อตัวรถยนต์ (คันเอาประกัน)

1. ความเสียหายต่อตัวรถยนต์ (การชนแบบไม่มีคู่กรณี)

·     บริษัทประกันภัยจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อความเสียหายของตัวรถยนต์ รวมทั้งอุปกรณ์เครื่องตกแต่ง หรือสิ่งที่ติดอยู่กับตัวรถยนต์ตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ อันมีสาเหตุมาจากการชน หรือคว่ำ หรือความเสียหายแบบที่ไม่มีคู่กรณี

·     ความคุ้มครองความรับผิดต่อตัวรถ : ตามทุนประกัน

2. ความเสียหายต่อตัวรถยนต์ (การชนกับยานพาหนะทางบก)

·     บริษัทประกันภัยจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนต่อความเสียหายของของตัวรถยนต์ รวมทั้งอุปกรณ์เครื่องตกแต่ง หรือสิ่งที่ติดอยู่กับตัวรถยนต์ตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ อันมีสาเหตุมาจากการชนกับยานพาหนะทางบก

·     ความคุ้มครองความรับผิด : ตามทุนประกัน

3. ความเสียหายต่อกระจกรถยนต์

·     บริษัทประกันภัยจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อความเสียหายของกระจกหรือหน้าต่างรถยนต์ โดยการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนให้กลับคืนสภาพเดิม

·     ความคุ้มครองความรับผิด : ตามราคาตลาด

4. บริการรถยก 24 ชั่วโมง (เนื่องจากอุบัติเหตุ)

·     บริษัทประกันภัยจะจ่ายค่าขนย้ายรถยนต์ที่เสียหายเนื่องจากอุบัติเหตุ ตามจำนวนที่จ่ายจริง

·     ความคุ้มครองความรับผิด : ร้อยละ 20 ของค่าซ่อม

ความคุ้มครองรถสูญหาย/ไฟไหม้/ภัยธรรมชาติ (คันเอาประกัน)

 

1. รถยนต์สูญหาย/ถูกโจรกรรม

·     บริษัทจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนความเสียหายที่เกิดขึ้นระหว่างระยะเวลาประกันภัย ต่อรถยนต์ รวมทั้งอุปกรณ์เครื่องตกแต่ง หรือสิ่งที่ติดประจำอยู่กับตัวรถยนต์ตามที่ระบุไว้ในตาราง ในกรณีสูญหายไป อันเกิดจากการกระทำความผิดเฉพาะฐานลักทรัพย์ ชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์ ยักยอกทรัพย์ หรือเกิดความเสียหายต่อรถยนต์อันเกิดจากการกระทำความผิด หรือการพยายามกระทำความผิดเช่นว่านั้น

·     ความคุ้มครองความรับผิดต่อตัวรถคันเอาประกันภัน ที่สูญหาย/ถูกโจรกรรม : ตามทุนประกัน

2. รถยนต์ไฟไหม้

·     บริษัทประกันภัยจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทน ต่อความเสียหายของรถยนต์ รวมทั้งอุปกรณ์เครื่องตกแต่ง หรือสิ่งที่ติดอยู่กับตัวรถยนต์ตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ จากไฟไหม้ ไม่ว่าจะเป็นการไหม้โดยตัวของมันเอง หรือเป็นการไหม้ที่เป็นผลสืบเนื่องมาจากสาเหตุใด ๆ ก็ตาม

·     ความคุ้มครองความรับผิดต่อตัวรถคันเอาประกันภัน : ตามทุนประกัน

3. รถยนต์เสียหายจากภัยธรรมชาติ (รวมน้ำท่วม)

·     บริษัทประกันภัยจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทน ต่อความเสียหายของรถยนต์ รวมทั้งอุปกรณ์เครื่องตกแต่ง หรือสิ่งที่ติดอยู่กับตัวรถยนต์ตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ จากภัยธรรมชาติ รวมทั้งน้ำท่วม

·     ความคุ้มครองความรับผิดต่อตัวรถคันเอาประกันภัน : ทุนประกัน

การคุ้มครองชีวิตและทรัพย์สิน (บุคคลภายนอก)

1. ความรับผิดต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก

·     บริษัทประกันภัยจะจ่ายสินไหมทดแทน เพื่อความเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก ที่ผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย เนื่องจากอุบัติเหตุอันเกิดจากรถยนต์ที่ใช้ หรืออยู่ในทาง หรือสิ่งที่บรรทุกหรือติดตั้งในรถยนต์นั้น

·     ความคุ้มครองความรับผิดต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก : สูงสุดไม่เกิน 5 ล้านบาทต่อครั้ง

2. ความรับผิดต่อชีวิต ร่างกาย แลอนามัยของบุคคลภายนอก

·     บริษัทประกันภัยจะจ่ายค่าสินไหมทดแทน ต่อการบาดเจ็บหรือเสียชีวิตของบุคคลภายนอกที่ผู้เอาประกันต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย เนื่องจากอุบัติเหตุอันเกิดจากรถยนต์ที่ใช้ หรืออยู่ในทาง หรือสิ่งที่บรรทุก หรือติดตั้งในรถยนต์คันนั้นค่ะ

·     ความคุ้มครองความรับผิดต่อชีวิต ร่างกาย และอนามัย ของบุคคลภายนอก : สามารถปรับเปลี่ยนได้ สูงสุดไม่เกิน 3 ล้านบาทต่อคน สูงสุดไม่เกิน 10 ล้านบาทต่อครั้ง

 

ความคุ้มครองเพิ่มเติม/ความคุ้มครองเสริม

ความคุ้มครองเพิ่มเติมตามเอกสารแนบท้าย

1.1 ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาล

·     ความคุ้มครองนี้จะครอบคลุมค่ารักษาพยาบาลนอกเหนือจากกรมธรรม์ของเจ้าของรถที่เอาประกันภัยบริษัทประกันภัยจะจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาล, ค่าบริการทางการแพทย์, ค่าผ่าตัด, และค่าบริการอื่น ๆ ตามที่จ่ายจริง เนื่องจากเกิดอุบัติเหตุในขณะที่คุณอยู่ในรถ หรือกำลังขึ้น หรือกำลังลงจากรถยนต์

·     ความคุ้มครองจำกัดความรับผิด : สามารถปรับเปลี่ยนได้สูงสุดไม่เกิน 500,000 บาทต่อคน

1.2 การประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล

·     บริษัทประกันภัยจะจ่ายค่าประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลเพิ่ม แก่ผู้ขับขี่หรือผู้โดยสาร กรณีที่เสียชีวิต สูญเสียมือ เท้า สายตา ถาวรสิ้นเชิงและการทุพพลภาพ โดยมีความคุ้มครองตามจำนวนเงินที่ระบุไว้ในตาราง

·     ความคุ้มครองจำกัดความรับผิด : สามารถปรับเปลี่ยนได้สูงสุดไม่เกิน 500,000 บาทต่อคน

1.3 ความคุ้มครองในการต่อสู้คดี

·     ถ้ากรณีที่มีการฟ้องร้องขึ้นมา แล้วผู้เอาประกันเป็นฝ่ายถูก บริษัทประกันภัยจะช่วยรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการต่อสู้คดีไปจนถึงการประกันตัวผู้เอาประกันภัยหรือผู้ขับขี่ที่ได้รับความยินยอมจากผู้เอาประกันภัย ในกรณีรถยนต์ที่ทำประกันคันดังกล่าวประสบอุบัติเหตุ เป็นเหตุให้ถูกควบคุมในคดีอาญา

·     จำนวนจำกัดความรับผิด : เงื่อนไขตามที่ระบุไว้ในหน้าตารางกรมธรรม์

การเลือกค่าเสียหายส่วนแรก (ตามหน้าตารางกรมธรรม์)

ค่าเสียหายส่วนแรก คือจำนวนเงินค่าซ่อมรถที่ผู้เอาประกันต้องจ่าย ตามจำนวนเงินค่าเสียหายส่วนแรกที่เลือกรับไว้ตอนทำประกัน เฉพาะกรณีเคลมประกันแล้วเป็นฝ่ายต้องรับผิดหรือไม่มีคู่กรณี โดยบริษัทประกันภัยจะดูแลค่าใช้จ่ายที่เหลือตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ดังนี้ค่ะ

กรณีที่เคลมแล้วเป็นฝ่ายถูก ผู้เอาประกันไม่ต้องจ่ายค่าเสียหายส่วนแรก

ตัวอย่างของการเลือกรับค่าเสียหายส่วนแรก

·       ค่าเบี้ยประกันที่ไม่มีค่าเสียหายส่วนแรก คือ 13,000 บาท

·       ค่าเบี้ยประกันที่มีค่าเสียหายส่วนแรก 3,000 บาท คือ 10,000 บาท

·       เมื่อเปรียบเทียบกัน แบบมีค่าเสียหายส่วนแรก จะถูกกว่า 3,000 บาท

·       กรณีที่มีการเคลมประกัน และคุณเป็นฝ่ายที่ต้องรับผิดหรือไม่มีคู่กรณี คุณจะจ่ายค่าเสียหายส่วนแรก 3,000 บาทและบริษัทประกันภัยจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนที่เกินจากนั้นตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์

·       ถ้ามีการเคลมประกันและคุณเป็นฝ่ายที่ถูก คุณไม่ต้องจ่ายค่าเสียหายส่วนแรก

·       คุณสามารถเลือกค่าเสียหายส่วนแรกในแบบที่เหมาะสมที่สุด ไม่มีสิ่งใดผิดหรือถูกที่สุด

(ทั้งหมดนี้เป็นเพียงการยกตัวอย่างให้เข้าใจง่ายขึ้น ซึ่งอาจแตกต่างกันไปตามสถานการณ์การเกิดเหตุจริง)

ตารางเปรียบเทียบความคุ้มครองของประกันภัยรถยนต์ชั้นต่างๆค่ะ
My Instagram

Copyright © Insure Friend Broker - "เรื่องประกันภัย ไว้ใจเพื่อนคนนี้".