ประกันภัยสำหรับคนรุ่นใหม่ที่ชื่นชอบการช้อปปิ้งออนไลน์ - Insure Friend Broker - "เรื่องประกันภัย ไว้ใจเพื่อนคนนี้"

ประกันภัยสำหรับคนรุ่นใหม่ที่ชื่นชอบการช้อปปิ้งออนไลน์


ประกันภัยสำหรับคนรุ่นใหม่ที่ชื่นชอบการช้อปปิ้งออนไลน์

โดยให้ความคุ้มครองการถูกโจรกรรมเงินจากบัญชีส่วนตัวผ่านช่องทางออนไลน์

และการถูกฉ้อโกงจากการซื้อสินค้าออนไลน์ สูงสุด 100,000 บาท
ประกันภัย TIP PERSONAL CYBER ให้ความคุ้มครองสูงถึง 100,000 บาท จะเลือกแผนไหนก็อุ่นใจ สบายกระเป๋า
การโจรกรรมเงินส่วนบุคคลผ่านการเชื่อมต่อทางเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์

 • กรมธรรม์จะจ่ายค่าสินไหมทดแทนหากถูกโจรกรรมเงินผ่านช่องทางออนไลน์จากบัญชีส่วนตัวไม่ว่าจะเป็นบัตรชำระเงิน การเข้าสู่บัญชีธนาคาร หรือกระเป๋าเงินออนไลน์ โดยไม่ได้รับอนุญาต

 • การถูกโจรกรรมนี้จะต้องเกิดขึ้นและพบเป็นครั้งแรกภายในระยะเวลาเอาประกันภัยโดยผู้ออกบัตรหรือธนาคารได้ปฏิเสธที่จะคืนเงินจากการทำธุรกรรมดังกล่าวการทุจริตในการซื้อสินค้าผ่านการเชื่อมต่อทางเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์

 • กรมธรรม์จะจ่ายค่าสินไหมทดแทนสำหรับความสูญเสียตามจำนวนธุรกรรมจากการถูกฉ้อโกงให้ซื้อสินค้าหรือบริการผ่านช่องทางออนไลน์ และไม่ได้รับการจัดส่งหรือจัดหา ทั้งในกรณีของไม่ถูกส่งมายังผู้รับ หรือกรณีส่งของมาผิดประเภท

 • การถูกโจรกรรมจะต้องเกิดขึ้นและพบเป็นครั้งแรกภายในระยะเวลาเอาประกันภัยโดยผู้ออกบัตรหรือธนาคารได้ปฏิเสธที่จะคืนเงินจากการทำธุรกรรมดังกล่าวความคุ้มครอง

ประกันภัย TIP Personal Cyber


การถูกโจรกรรม การถูกโจรกรรมเงินจากบัญชีส่วนบุคคลผ่านช่องทางออนไลน์จ่ายสูงสุด 100,000 บาท*


การถูกฉ้อโกง การถูกฉ้อโกงจากการซื้อสินค้าออนไลน์จ่ายสูงสุด 100,000 บาท
หมายเหตุ การถูกโจรกรรมเงินจากบัญชีส่วนบุคคลผ่านช่องทางออนไลน์ฒิ ถูกโจรกรรมเงินโดยบุคคลภายนอกอันเป็น ผลมาจาก การใช้บัตรชำระเงินของผู้เอาประกันภัยทางเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่ได้รับอนุญาต หรือ การเข้าสู่บัญชีธนาคารทางเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ของผู้เอาประกันภัยโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือ การเข้าสู่กระเป๋าเงินทางเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ (Online Wallet) ของผู้เอาประกันภัยโดยไม่ได้รับอนุญาต


การถูกฉ้อโกงจากการซื้อสินค้าออนไลน์ ผู้เอาประกันภัยได้ถูกชักจูงโดยไม่สุจริตจากบุคคลภายนอกโดยใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อซื้อสินค้าหรือบริการผ่านการเชื่อมต่อทางเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ และไม่ได้รับการจัดส่ง หรือจัดหาให้ภายในระยะเวลาอันควร และไม่ว่าในกรณีใดๆ อย่างน้อยได้ผ่านพ้นระยะเวลา 7 วัน นับจากวันที่มีการตกลงส่งมอบ หรือข้อสัญญาได้ตกลงกันหรือคาดหวังในสถานการณ์เงื่อนไขความคุ้มครอง

 1. แผนประกันภัยนี้สำหรับผู้เอาประกันภัยอายุ 15 ปีขึ้นไป

 2. กรมธรรม์ประกันภัยสูงสุด 1 ฉบับ ต่อคน

 3. ไม่คุ้มครองความเสียหายที่เกิดขึ้นก่อนวันที่มีผลบังคับใช้ในกรมธรรม์

 4. กระเป๋าเงินออนไลน์ (E-Wallet) ไม่คุ้มครองสกุลเงินอื่นๆ นอกเหนือจากสกุลเงินบาท ไม่คุ้มครอง กรณีบุคคลภายนอกที่ได้รับหรือเคยได้รับอนุญาตจากผู้เอาประกันให้ รับรู้รหัสผ่าน นำบัตรชำระเงิน บัญชีธนาคารออนไลน์ (E-Banking) กระเป๋าเงินออนไลน์ (E-wallet) ไปใช้ในทางไม่สุจริต

 5. ไม่คุ้มครองความเสียหาย หลังจากบัตรชำระเงินของผู้เอาประกันสูญหาย

 6. ไม่คุ้มครองการโจรกรรมเงินในบัตรชำระเงิน บัญชีธนาคารออนไลน์ กระเป๋าเงินออนไลน์ (E-wallet) ที่ไม่ได้อยู่ภายใต้การดูแลของสถาบันการเงิน

 7. ไม่คุ้มครองการถูกฉ้อโกงค่าธรรมเนียมล่วงหน้าที่ผู้เอาประกันภัยชำระให้ บุคคลภายนอกก่อนได้รับสินค้าหรือบริการ

 8. ไม่คุ้มครองการโอนเงินหรือชำระเงิน เพื่อหวังผลแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด เงินดิจิทัล สิ่งของในเกม เครื่องประดับ สัตว์มีชีวิต พืช สินค้าหรือบริการที่ผิดกฎหมาย

 9. ไม่คุ้มครองความสูญเสียจากการลงทุน การแข่งขันชิงรางวัล หรือการเสี่ยงโชค


My Instagram

Copyright © Insure Friend Broker - "เรื่องประกันภัย ไว้ใจเพื่อนคนนี้".