ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล กระดูกหัก - Insure Friend Broker - "เรื่องประกันภัย ไว้ใจเพื่อนคนนี้"

ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล กระดูกหัก"คุ้มครองทุกช่วงวัย อุ่นใจทุกกิจกรรมในชีวิต"
หมายเหตุ

* กีฬาอันตราย หมายถึง แข่งรถหรือแข่งเรือทุกชนิด แข่งม้า ชนิดรวมถึงแข่งสกีทุกชนิดรวมถึงเจ็ทสกีด้วย แข่งสเก็ต ชกมวย โดดร่ม โดยสารอยู่ในบอลลูน หรือเครื่องร่อน เล่นบันจี้จั๊มพ์ ดำน้ำ ที่ใช้ถังอากาศ และเครื่องช่วยหายใจใต้น้ำ

** ค่ารักษาพยาบาลกระดูกหัก หมายถึง ผู้เอาประกันภัยได้รับบาดเจ็บโดยอุบัติเหตุเป็นเหตุให้กระดูกหักและต้องรับการรักษาพยาบาลโดยแพทย์ หรือต้องได้รับการพยาบาลโดยพยาบาล ซึ่งเกิดขึ้นภายใน 52 สัปดาห์นับตั้งแต่วันที่เกิดอุบัติเหตุ

กระดูกหัก (Fracture) หมายถึง กระดูกหรือส่วนประกอบของกระดูกเกิดแตกหัก แยก หรือขาดการเชื่อมต่อกันเป็นบางส่วน หรือทั้งหมด

ข้อยกเว้น เฉพาะค่ารักษาสำหรับกระดูกหัก ไม่คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลอันเกิดจากหรือเสียหายสาเหตุดังต่อไปนี้

  • โรคกระดูกพรุนบาง (Osteoprorosis) หรือกระดูกหักจากพยาธิสภาพ (Pathologic fracture) 

  • สภาพการบาดเจ็บ หรือเจ็บป่วยที่เป็นมาก่อนการเอาประกันภัย

  • กระดูกหักซึ่งเป็นผลมาจากกระดูกที่มีพยาธิสภาพหรือเป็นผลมาจากโรคที่เป็นมาโดยกำเนิด


เงื่อนไขการรับประกัน / คุณสมบัติผู้สมัคร

  • อายุตั้งแต่ 1 เดือน – 70 ปี ต่ออายุได้ถึง 75 ปี (ตามเงื่อนไขของบริษัท) กรณีผู้ขอเอาประกันภัยเป็นผู้เยาว์ ต้องได้รับความยินยิมจากผู้แทนโดยชอบธรรม (บิดามารดาหรือผู้ปกครองแล้วแต่กรณี)

  • ผู้ขอเอาประกันภัยจะต้องมีถิ่นฐานในประเทศไทย

  • ผู้ขอเอาประกันภัยจะต้องไม่มีอวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งผิดปกติ พิการ บกพร่อง หรือทุพพลภาพ

  • จำกัดจำนวนเงินเอาประกันภัยสูงสุดไม่เกิน 1,000,000 บาทต่อคน (หนึ่งล้านบาทต่อคน)

  • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ พิจารณารับประกันภัย ชั้นอาชีพ 1-2 

  • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับประกันภัยสำหรับกลุ่มอาชีพที่มีลักษณะงานเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุสูง เช่น คนงานก่อนสร้าง ลูกเรือประมง พนักงานดับเพลิง พนักงานในเหมือง คนงานในแท่นขุดเจาะน้ำมันทั้งวิศวกร และคนงาน พนักงานทำความสะอาดกระจกอาคารสูง พนังงานติดตั้งไฟฟ้าแรงสูง นักแข่งรถ นักแสดงผาดโผน นักกีฬาอาชีพ เป็นต้น


อาชีพที่รับประกันภัย

ชั้นอาชีพ 1-2 หมายถึง เจ้าของ ผู้ปฏิบัติงานด้านบริหาร หรืองานจัดการ งานเสมียน หรืองานขาย ในธุรกิจหรือการค้า ซึ่งส่วนใหญ่ทำงานประจำในสำนักงาน และรวมถึงการทำงานฝีมือที่ไม่ใช้เครื่องจักร หรือผู้ที่ทำงานนอกสำนักงานเป็นครั้งคราว

ข้อยกเว้นโดยย่อ

ไม่คุ้มครองการเจ็บป่วย การติดเชื้อโรคที่มิได้เกิดจากอุบัติเหตุ การทำร้ายร่างกายตนเองโดยเจตนา การฆ่าตัวตาย ภัยสงคราม การกระทำอาชญากรรม การทะเลาะวิวาท และขณะตกอยู่ภายใต้อำนาจฤทธิ์สุราหรือ สารเสพติด การจลาจลและนัดหยุดงาน


*เงื่อนไขข้อยกเว้นอื่นๆ เป็นไปตามเงื่อนไขกรมธรรม์*


My Instagram

Copyright © Insure Friend Broker - "เรื่องประกันภัย ไว้ใจเพื่อนคนนี้".