เปรียบเทียบ ประกันโควิดบริษัทไหนคุ้มกว่ากัน ? - Insure Friend Broker - "เรื่องประกันภัย ไว้ใจเพื่อนคนนี้"

เปรียบเทียบ ประกันโควิดบริษัทไหนคุ้มกว่ากัน ?แผนประกันไวรัสโคโรนาของเรา ท่านสามารถเลือกความคุ้มครองได้ทั้งค่ารักษาพยาบาล และค่าชดเชยอื่นๆ ที่เกิดขึ้นจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนาหรือไวรัสโควิด-19 ทำให้ท่านและคนในครอบครัวของท่านใช้ชีวิตได้อย่างปลอดภัยมากขึ้น มาดูกันว่าประกันโควิด บริษัทไหนคุ้มกว่ากัน เช่น แบบเริ่มต้นราคาไม่แพง, ปานกลาง, พรีเมี่ยม, ประกันสุขภาพเหมาจ่าย, มี OPD ไม่มี OPD, ประกันชดเชยรายได้กรณีนอนโรงพยาบาล จะมีแผนไหนที่คุ้มถูกใจเพื่อนๆ บ้าง ไปดูกันเลยค่ะ

ประกันโควิด 19 มีของบริษัทไหนบ้าง และของใครคุ้มค่ากว่ากัน ?
เอเชียประกันภัย
ความคุ้มครอง

แผน COVID500

COVID1825

ค่าชดเชยรายวันอันเนื่องมาจากการเจ็บป่วยด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สูงสุดไม่เกิน 50 วัน

1,000 บาท/วัน

2,500 บาท/วัน

การเจ็บป่วยด้วยภาวะโคม่า*ที่มีสาเหตุมาจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

500,000

2,500,000

การเจ็บป่วยด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

50,000

-

ค่ารักษาพยาบาลการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน อันเนื่องมาจากการเจ็บป่วยด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)

-

250,000

เบี้ยประกันภัยรวมต่อปี (บาท)

500

1,825

แผน COVID-500

ข้อดี : เป็นประกันภัยโควิด ที่ตอบโจทย์สำหรับเพื่อนๆ หลายคน นั่นคือ...นอกจากความคุ้มครอง และค่าชดเชยรายวันแล้ว หากตรวจพบว่าเป็นโควิด 19 จะได้รับเงินก้อน จำนวน 50,000 บาท โดยไม่ต้องรอการเบิกจากค่ารักษาพยาบาลค่ะ

แผน COVID-1825

ข้อดี : เป็นประกันภัยโควิดแบบ XL คือ ต้องการความคุ้มครองสูงสุด ถึง 2.5 ล้านบาท และมีค่าชดเชยรายวันสูงถึง 2,500 บาทเลยทีเดียว เหมาะกับผู้ที่ต้องการระดับความคุ้มครองสูงสุดค่ะ

ความคุ้มครอง

 • ค่าชดเชยรายวันอันเนื่องมาจากการเจ็บป่วยด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

 • การเจ็บป่วยด้วยภาวะโคม่า*ที่มีสาเหตุมาจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

 • การเจ็บป่วยด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ความคุ้มครองเพิ่ม

 • ในระหว่างที่กรมธรรม์ประกันภัยนี้มีผลบังคับ หากผู้เอาประกันภัยได้รับวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จนทำให้เกิดผลกระทบจากการได้รับวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) และต้องเข้ารับการรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในของโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรม บริษัทจะจ่ายค่าชดเชยรายวันให้ตามจำนวนเงินเอาประกันต่อวันที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัยให้แก่ผู้เอาประกันภัย แต่สูงสุดไม่เกิน 30 วันตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย

 • หากผู้เอาประกันภัยได้รับจากสวัสดิการของรัฐ หรือหน่วยงานอื่น รวมทั้งผู้รับประกันภัยรายอื่น ไม่เป็นเหตุให้เสียสิทธิในการรับค่า ทดแทนของข้อตกลงคุ้มครองนี้

เงื่อนไขความคุ้มครอง

 • ระยะเวลาคุ้มครอง 1 ปี

 • ผู้เอาประกันจะต้องมีสัญชาติไทยเท่านั้น และมีอายุระหว่าง 1 ถึง 75 ปีบริบูรณ์

 • ผู้เอาประกันภัยสามารถทำประกันภัย COVID ของบริษัทได้ไม่เกิน คนละ 2 กธ และทุนประกันภัยรวมกันไม่เกิน 3,000,000 บาท

 • ผู้เอาประกันภัยต้องมีร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์ ไม่ติดเชื้อหรือถูกสงสัยว่าติดเชื้อไวรัสโคโรนามาก่อนทำประกันกัย (ถูกสงสัยว่าติดเชื้อ หมายถึง การที่ผู้เอาประกันภัยได้รับการตรวจสอบ และ/หรือ ตรวจสุขภาพมาแล้วโดยแพทย์และถูกกักตัวไว้เพื่อดูอาการ และ/หรือ เพื่อรักษาให้หายจากการเจ็บป่วยในเวลาต่อมา)

 • ระยะเวลารอคอย (Waiting Period) 14 วัน นับจากวันที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับเป็นครั้งแรกตามที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย

 • ผู้เอาประกันภัยเดินทางกลับจากต่างประเทศ สามารถซื้อประกันได้หลังจาก 14 วัน นับจากวันที่ลงตราผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยทิพยประกันภัยแผนประกันภัยทิพโควิด


ความคุ้มครอง

แผน 3C

แผน 4C

การเจ็บป่วยด้วยภาวะโคม่าจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา

500,000

1,000,000

การเจ็บป่วยด้วยภาวะโคม่า จากภาวะแทรกซ้อน หรือผลข้างเคียงจากการฉีดวัคซีน เพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

500,000

1,000,000

การชดเชยรายได้รายวันระหว่างรักษาตัวในโรงพยาบาลจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา

2,500 บาท/วัน

5,000 บาท/วัน

เบี้ยประกันภัยรวมต่อปี (บาท)

450

850

ข้อดี : ประกันภัยโควิด 19 จากทิพยประกันภัย จะเน้นความคุ้มครองเรื่องค่ารักษาพยาบาล และการเจ็บป่วยภาวะโคม่าจนถึงเสียชีวิตจากโรคนี้เป็นหลัก โดยมีค่าชดเชยรายวัน และวงเงินความคุ้มครองสูงค่ะ

ความคุ้มครอง

 • การเจ็บป่วยด้วยภาวะโคม่าจากโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 หรือจากการแพ้วัคซีน COVID-19

 • การชดเชยรายได้รายวันระหว่างรักษาตัวในโรงพยาบาลจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา

ความคุ้มครองเพิ่ม

 • การเจ็บป่วยด้วยภาวะโคม่า จากภาวะแทรกซ้อน หรือผลข้างเคียงจากการฉีดวัคซีน เพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

เงื่อนไขความคุ้มครอง

 • ผู้เอาประกันภัยอายุระหว่าง 1 ปี - 99 ปี (ปี พ.ศ. ปัจจุบัน ลบด้วยปี พ.ศ. เกิด) ณ วันที่ทำประกันภัย

 • กรมธรรม์ประกันภัยนี้ไม่คุ้มครองผู้ที่ติดเชื้อ หรือเป็นผู้ที่สงสัยว่าจะติดเชื้อ “โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Coronavirus (2019-nCoV))” (รวมถึงภาวะแทรกซ้อน) ที่เป็นอยู่ก่อนการเอาประกันภัย และยังมิได้รักษาให้หายขาด

 • จำกัดการซื้อ 1 คน ต่อจำนวนเงินเอาประกันภัยไม่เกิน 1 ล้านบาท และ/หรือค่ารักษาพยาบาลรวมกันไม่เกิน 1 แสนบาท

 • **การเจ็บป่วยด้วยภาวะโคม่า หรือ ภาวะสมองตายและระบบประสาทล้มเหลว หรือ การเจ็บป่วยระยะสุดท้ายซึ่งเป็นการเจ็บป่วยรุนแรงที่แพทย์ลงความเห็นว่าไม่มีวิธีการรักษาให้หายได้ และ/หรือ เป็นสาเหตุทำให้เสียชีวิตโดยมีสาเหตุหลักมาจากติดเชื้อไวรัสโคโรนา

 • ผลประโยชน์และความคุ้มครองเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองการติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Coronavirus (2019-nCoV))

 • ขณะซื้อกรมธรรม์ประกันภัยส่วนบุคคลคุ้มครองการติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Coronavirus (2019-nCoV)) ผู้เอาประกันภัยต้องพำนักอาศัยอยู่ในประเทศไทย (กรณีชาวต่างชาติต้องมี Passport และ Work permit หรือมีการพำนักอยู่ในประเทศไทยมากกว่า 6 เดือนขึ้นไป)


ข้อยกเว้นทั่วไป

 1. ผู้ที่ติดเชื้อ หรือเป็นผู้ที่สงสัยว่าจะติดเชื้อ "โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Coronavirus(2019-nCoV)) (รวมถึงภาวะแทรกซ้อน) ที่เป็นอยู่ก่อนการเอาประกันภัย และยังมิได้รักษาให้หายขาด

 2. การตรวจรักษาที่ไม่ใช่แผนปัจจุบัน รวมถึงแพทย์ทางเลือกวิริยะประกันภัยแผนประกันโควิด ซูเปอร์ ชีลด์ (Super Shield)

ความคุ้มครอง

Super Shield แผน 1

รับเงินก้อนเมื่อตรวจพบ การติดเชื้อไวรัสโควิด-19

50,000

เงินชดเชยกรณีนอน รพ. จากการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 (สูงสุด 14 วัน)

500 บาท/วัน

คุ้มครองการเสียชีวิต จากอุบัติเหตุ

50,000

เบี้ยประกันภัยรวมต่อปี (บาท)

399


ข้อดี : ประกัน Super Shield ของวิริยะประกันภัย เป็นประกันโควิดรวมกับประกันภัยอุบัติเหตุ มีราคาเบี้ยประกันที่ไม่แพงมาก แต่ได้รับความคุ้มครองอุบัติเหตุเพิ่มเข้ามา และคุ้มให้ความคุ้มครองสูงสุดถึง 1 แสนบาท และได้ความคุ้มครองจากกรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุด้วยค่ะ เหมาะกับคนที่ต้องการความคุ้มครองครอบคลุมทั้งโควิดและอุบัติเหตุค่ะ

ความคุ้มครอง

 • คุ้มครองโรคที่มีสาเหตุมาจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา

 • เงินชดเชยกรณีนอน รพ. หรือสถานพยาบาลเวชกรรมจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) (สูงสุด 14 วัน)

 • รับเงินก้อนเมื่อตรวจพบการติดเชื้อไวรัสโควิด-19

 • คุ้มครองการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ

ความคุ้มครองเพิ่ม

 • แผนโควิด ซูเปอร์ชีลด์ 1 รับความคุ้มครองเพิ่ม 200,000 กรณีโคม่าจากการแพ้วัคซีนโควิด

 • แผนโควิด ซูเปอร์ชีลด์ 2 รับความคุ้มครองเพิ่ม 300,000 กรณีโคม่าจากการแพ้วัคซีนโควิด


เงื่อนไขการรับประกันภัย

 1. ช่วงอายุรับประกันภัยตั้งแต่ 15 วัน – 99 ปี

 2. ผู้เอาประกันภัยต้องไม่มีการเดินทางเข้าหรือออกนอกราชอาณาจักรไทยเป็นระยะเวลา 30 วัน ก่อนวันที่ซื้อกรมธรรม์

 3. สงวนสิทธิ์รับประกันภัยเฉพาะผู้ที่มีสัญชาติไทยและต้องพำนักอาศัยอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น

 4. ไม่รับประกันภัย กลุ่มอาชีพพิเศษ ดังนี้ บุคคลากรทางการแพทย์, แพทย์, พยาบาล เจ้าหน้าที่หรือบุคคลที่ปฎิบัติงานในสถานพยาบาล

 5. จำกัดการซื้อ 1 ท่านต่อ 1 กรมธรรม์สำหรับแผนโควิด ซูเปอร์ชีลด์

 6. กรณีผู้เอาประกันที่ต่ออายุกรมธรรม์แผนโควิดชีลด์แล้ว จะไม่สามารถซื้อแผนโควิด ซูเปอร์ชีลด์นี้ได้

 7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกกรมธรรม์พร้อมคืนเบี้ยประกันภัยเต็มจำนวน กรณีไม่เข้าเงื่อนไขการรับประกันภัยอาคเนย์ประกันภัย

ตรวจพบ-จบ-จ่าย สูงสุด 200,000 บาททันที พร้อมรับความคุ้มครองการประกันภัยอุบัติเหตุ 200,000 บาท ด้วยเบี้ยประกันเริ่มต้น เพียง 260 บาทเท่านั้นค่ะ

ความคุ้มความ

แผน 1

แผน 2

ผลประโยชน์การติดเชื้อ อันเนื่องมาจากไวรัส COVID-19 (ในกรณีตรวจพบเป็นครั้งแรก)

50,000

100,000

ผลประโยชน์การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง (อ.บ.1) • อันเนื่องมาจากอุบัติเหตุทั่วไป

50,000

100,000

เบี้ยประกันภัยรวมต่อปี (บาท)

260

519

ข้อดี : คือ..ตรวจพบ - จบ - จ่าย ทันที!! สูงสุดถึง 200,000 บาท และเบี้ยประกันเริ่มต้นนั้น ถูกมากๆ เพียง 260 บาทเท่านั้นค่ะ เป็นประกันโควิด-19 ที่มาพร้อมความคุ้มค่ามากๆ

ความคุ้มครอง

 • ผลประโยชน์การติดเชื้อ อันเนื่องมาจากไวรัส COVID-19 (ในกรณีตรวจพบเป็นครั้งแรก)

 • ผลประโยชน์การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง (อ.บ.1) *อันเนื่องมาจากอุบัติเหตุทั่วไป

เงื่อนไขความคุ้มครอง

 • ผู้ขอเอาประกันภัยต้องมีอายุ 1-99 ปี (คำนวณอายุ ปี พ.ศ. ปัจจุบัน - ปี พ.ศ. เกิด)

 • มีระยะเวลารอคอย 14 วัน (นับตั้งแต่วันที่กรมธรรม์ประกันภัยเริ่มมีผลบังคับ)

 • ไม่รับประกันภัยผู้ที่ติดชื้อมาก่อนการทำประกันภัย หรือต้องสงสัยว่าติดเชื้อ covid-19 โดยถูกกักตัวเพื่อรอดูอาการ หรือถูกตรวจสุขภาพ หรือเพื่อการรักษาให้หาย จากการเจ็บป่วยในเวลาต่อมา

 • ผู้ขอเอาประกันภัยสามารถซื้อกรมธรรม์ประกันภัยโดยจำนวนเงินเอาประกันภัยสูงสุดไม่เกิน 200,000 บาท/คน รวมทุกช่องทางและโครงการที่ทำประกันภัยภายใต้ แผนความคุ้มครองการประกันภัยอุบัติเหตุและการเจ็บป่วย ด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ผ่าน บมจ. อาคเนย์ประกันภัย

 • บริษัทฯ จะไม่คุ้มครองกรณีที่ผู้ขอเอาประกันภัยเดินทางไปยังประเทศ หรือเขตบริหารพิเศษ หรือเมืองที่กระทรวงสาธารณสุขได้ประกาศเป็นพื้นที่เสี่ยงต่อการติด เชื้อไวรัส covid-19 ภายใน 1 เดือน ก่อนวันที่กรมธรรม์ประกันภัยเริ่มมีผลบังคับ ทั้งนี้ หากพบว่ามีการแถลงในใบคำขอ บริษัทฯ จะไม่รับประกันภัย รวมถึง แผนการเดินทางไปยังประเทศ หรือเขตบริหารพิเศษ หรือเมืองที่กระทรวงสาธารณสุขได้ประกาศป็นพื้นที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัส COVID-19 ในอีก 3 เดือน นับตั้งแต่วันที่กรมธรรม์ประกันภัยเริ่มมีผลบังคับ รายชื่อประเทศที่กระทรวงสาธารณสุขได้ประกาศเป็นพื้นที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัส COVID-19 ได้ และรวมถึง ประเทศอื่นๆ ที่ กระทรวงสาธารณสุขได้มีการประกาศเพิ่มเติมให้เป็นพื้นที่เสี่ยงต่อ COVID-19

 • ผู้เอาประกันภัยที่มิได้ถือสัญชาติไทย จะต้องพำนักอยู่ในประเทศไทยเป้นระยะเวลาติดต่อกันอย่างน้อย 6 เดือน ก่อนวันที่กรมธรรม์ประกันภัยเริ่มมีผลบังคับ และมีใบอนุญาตทำงาน (Work Permit)แล้วจะซื้อประกันภัยโควิด 19 ได้จากที่ไหน

อันนี้เป็นเรื่องง่ายสุดเลยค่ะ พวกเราทีมงานอินชัวร์เฟรนด์ พร้อมให้คำแนะนำ และอำนวยความสะดวกให้กับทุกคนในการซื้อประกันภัยโควิด 19 ของทุกบริษัท ใครยังไม่แน่ใจว่า ประกันภัยแผนใดเหมาะกับตนเอง ก็โทรปรึกษา หรือไลน์หาทีมงานอินชัวร์เฟรนด์ได้ตลอด 24 ชั่วโมงเลยนะคะ

 

อินชัวร์เฟรนด์

สนใจประกันภัย หรือสอบถามข้อมูลข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

โทร : 02-114-6464, 063-636-5456

Line : @insurefriend

website : https://www.insurefriend.co.th

 

หวังว่า บทความนี้ จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆทุกคนนะคะ ก่อนจากกัน ก็ขอให้เพื่อนๆ หมั่นดูแลสุขภาพกันอย่างจริงจัง สวมหน้ากากอนามัย ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ และขอให้ทุกคนใช้ชีวิตอย่างปลอดภัย และมีความสุข เราจะผ่านช่วงเวลานี้ไปด้วยกันค่ะ

My Instagram

Copyright © Insure Friend Broker - "เรื่องประกันภัย ไว้ใจเพื่อนคนนี้".