ถ้าบาดเจ็บ เสียหาย จากการไปชุมนุม ประกันจะคุ้มครองหรือไม่ ? - Insure Friend Broker - "เรื่องประกันภัย ไว้ใจเพื่อนคนนี้"

ถ้าบาดเจ็บ เสียหาย จากการไปชุมนุม ประกันจะคุ้มครองหรือไม่ ?การยกเว้นทั่วไป

กรมธรรม์ประกันภัยนี้จะไม่คุ้มครองความเสียหาย หรือความรับผิดชอบอันเกิดขึ้นเป็นผลโดยตรง หรือโดยอ้อมจาก


  • 3.1 สงคราม การรุกราน การกระทำของชาติศัตรู การสู้รบ หรือการปฏิบัติการที่มีลักษณะเป็นการทำสงคราม (จะได้ประกาศสงครามหรือไม่ก็ตาม)


  • 3.2 สงครามกลางเมือง การแข็งข้อของทหาร การกบฏ การปฏิวัติการต่อต้านรัฐบาลการยึดอำนาจการปกครองโดยกำลังทหาร หรือโดยประการอื่น ประชาชนก่อความวุ่นวายถึงขนาด หรือเท่ากับการลุกฮือต่อต้านรัฐบาล


  • 3.3 วัตถุอาวุธปรมาณู


  • 3.4 การแตกตัวของประจุการแผ่รังสี การกระทบกับกัมมันตภาพรังสีจากเชื้อเพลิงปรมาณูหรือจากกากปรมาณูอันเกิดจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงปรมาณู และสำหรับจุดประสงค์ของข้อสัญญานี้ การเผานั้นรวมถึงกรรมวิธีใดๆ แห่งการแตกแยกตัวปรมาณู ซึ่งดำเนินติดต่อกันไปด้วยตัวของมันเอง

 

ข้อยกเว้นภัยก่อการร้าย (รย. 30)

 

ถ้าข้อความใดในเอกสารนี้ขัดหรือแย้งกับข้อความที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัย หรือสลักหลังใดๆ ให้เป็นที่ตกลงกันว่า กรมธรรม์ประกันภัยนี้ไม่คุ้มครองความสูญเสีย ความเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ ก็ตามไม่ว่าจะเป็นสาเหตุโดยตรง หรือโดยอ้อม เป็นผลมาจาก หรือเกี่ยวเนื่องมาจากการกระทำก่อการร้าย ไม่ว่าจะเกิดจากสาเหตุ หรือเหตุการณ์ซึ่งส่งผลกระทบอย่างต่อเนื่อง หรือมีลำดับเหตุการณ์เป็นอย่างไรสำหรับความสูญเสียนั้น

โดยจุดประสงค์ของข้อยกเว้นนี้ การกระทำก่อการร้ายให้หมายความรวมถึงการกระทำ ซึ่งใช้กำลังหรือความรุนแรง และ/หรือมี การข่มขู่โดยบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใด ไม่ว่าจะเป็นการกระทำเพียงลำพัง การกระทำการแทน หรือที่เกี่ยวเนื่องกับองค์กรใด หรือ รัฐบาลใด 

ซึ่งกระทำเพื่อผลทางการเมือง ศาสนา ลัทธินิยม หรือ จุดประสงค์ที่คล้ายคลึงกันรวมทั้งเพื่อต้องการส่งผลให้รัฐบาล และหรือสาธารณชนหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของสาธารณชนตกอยู่ในภาวะตื่นตระหนก หวาดกลัวข้อยกเว้นนี้ไม่คุ้มครองความสูญเสีย ความเสียหาย ค่าใช้จ่ายใดๆ ไม่ว่าจะเป็นสาเหตุโดยตรง หรือโดยอ้อมเป็นผลมาจาก หรือมีส่วนเกี่ยวเนื่องกับการกระทำใดๆ ที่ต้องกระทำขึ้นเพื่อควบคุม ป้องกัน หยุดยั้ง ไม่ว่าจะรูปแบบใด ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับการกระทำก่อการร้าย ในกรณีที่ส่วนหนึ่งส่วนใดของข้อยกเว้นนี้ไม่สามารถนำมาใช้บังคับได้ ให้ถือว่าส่วนที่เหลือยังคงมีผลบังคับ

 

ข้อยกเว้นไม่คุ้มครองของกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล และอุบัติเหตุการเดินทาง

 

ไม่คุ้มครองการเจ็บป่วยธรรมดา หรือการติดเชื้อที่มิได้เกิดจากอุบัติเหตุ การทำร้ายร่างกายโดยเจตนา การฆ่าตัวตาย ภัยสงคราม การกระทำอาชญากรรม การทะเลาะวิวาท อุบัติเหตุขณะตกอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรา หรือยาเสพติด การจลาจลและนัดหยุดงาน การเล่นกีฬาอันตราย การปฏิบัติหน้าที่เป็นทหาร ตำรวจ ในสงครามหรือการปราบปราม การแท้งลูก เป็นต้นค่ะ

 

ข้อยกเว้นไม่คุ้มครองของกรมธรรม์ประกันอัคคีภัย ภัยต่อทรัพย์สิน และการเสี่ยงภัยทุกชนิด

 

สงคราม การก่อการร้าย การปฏิวัติ การรัฐประหาร การจลาจล การนัดหยุดงาน การแพร่กัมมันตภาพรังสี นิวเคลียร์ ความเสียหายจากการเผาทรัพย์สิน โดยคำสั่งเจ้าหน้าที่ หรือพนักงานผู้มีอำนาจตามกฎหมาย เป็นต้นค่ะ

 

ข้อความข้างต้นเป็นเพียงบางส่วนของเงื่อนไขข้อยกเว้นที่บริษัทประกันภัยไม่คุ้มครอง ซึ่งปรากฏในกรมธรรม์แทบทุกฉบับ

และแทบทุกประเภทของการประกันภัย ไม่ว่าจะเป็นกรมธรรม์รถยนต์ กรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล กรมธรรม์ประกันอัคคีภัย กรมธรรม์ประกันการเสี่ยงภัยทุกชนิดค่ะ


My Instagram

Copyright © Insure Friend Broker - "เรื่องประกันภัย ไว้ใจเพื่อนคนนี้".