สมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย ลงนามพัฒนาหลักสูตรยานยนต์ไฟฟ้าร่วมกับผู้ประกอบการ 38 แห่ง - Insure Friend Broker - "เรื่องประกันภัย ไว้ใจเพื่อนคนนี้"

สมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย ลงนามพัฒนาหลักสูตรยานยนต์ไฟฟ้าร่วมกับผู้ประกอบการ 38 แห่ง

        สมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย (EVAT) นำโดยคุณกฤษฎา อุตตโมทย์ นายกสมาคมฯ และดร.ธงชัย จินาพันธ์ กรรมการ สมาคมฯ ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง เพื่อพัฒนาบุคลากรอาชีวศึกษา ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ สมาคมเทคโนโลยีระบบกักเก็บพลังงานไทย (TESTA) และ ผู้ประกอบกิจการที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าอีก 38 แห่ง โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นางสาวตรีนุช เทียนทอง เป็นประธานในพิธี เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2565

        ทั้งนี้ ในส่วนของ MOU มีขอบเขตความร่วมมือเพื่อสนับสนุนการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา, สนับสนุนด้านการจัดการเรียนการสอน การพัฒนาหลักสูตร และการฝึกอบรมด้านยานยนต์สมัยใหม่ให้แก่ครูและบุคลากรอาชีวศึกษา, ร่วมมือด้านวิชาการในการส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษาเข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ตลอดจนการจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคีกับสถานประกอบการที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่, รวมทั้งการร่วมกันวิจัย พัฒนานวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ และเทคโนโลยีด้านอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า และ ระบบนิเวศทางธุรกิจ (Ecosystem) ฯลฯ โดยมีระยะเวลาในกรอบความร่วมมือนับจากวันนี้เป็นต้นไปอีก 5 ปี

        การลงนามความร่วมมือครั้งนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษารวมไปถึงการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน การอบรมพัฒนาครูผู้ฝึกสอน การส่งเสริมการสร้างทักษะด้านยานยนต์ไฟฟ้าของนักเรียนนักศึกษาผ่านการจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคี และการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ การวิจัยและพัฒนา คิดค้นนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า และการแลกเปลี่ยนถ่ายทอดเทคโนโลยีต่อไปในอนาคต

 
 

เรื่องประกันภัย ไว้ใจเพื่อนคนนี้

อินชัวร์เฟรนด์โบรกเกอร์
Call : 063-636-5456  |  02-114-6464
Line ID: @insurefriend ( คลิก http://lineid.me/insurefriend )


My Instagram

Copyright © Insure Friend Broker - "เรื่องประกันภัย ไว้ใจเพื่อนคนนี้".