ความคุ้มครองของประกันรถยนต์ ประเภทต่างๆ - Insure Friend Broker - "เรื่องประกันภัย ไว้ใจเพื่อนคนนี้"

ความคุ้มครองของประกันรถยนต์ ประเภทต่างๆ

 


ประกันแต่ละชั้นให้ความคุ้มครองที่ครอบคลุมต่างกัน

·       ประกันชั้น 1 ให้ความคุ้มครองมากที่สุด ราคาแพงที่สุด

·       ประกันชั้น 2+ ให้ความคุ้มครองเทียบเท่าประกันชั้น 1 แต่มี่เงื่อนไขคือต้องระบุคู่กรณีได้

·       ประกันชั้น 3+ ให้ความคุ้มครองน้อย ซ่อมรถเราให้เฉพาะกรณีที่ระบุคู่กรณีได้ เหมาะกับรถที่ไม่ค่อยใช้งาน

แล้วเราควรเลือกประกันรถยนต์ชั้นไหนล่ะ ถึงจะเหมาะกับการใช้งานของเรา?

การเลือกชั้นของประกันรถยนต์ ควรเลือกจากอายุรถ ความชำนาญในการขับ และความเสี่ยงในการใช้งานของเราความคุ้มครองของประกันรถยนต์คืออะไร?

คือการที่บริษัทประกันรถยนต์จะออกค่าใช้จ่ายต่างๆ แทนเจ้าของรถ เมื่อเกิดอุบัติเหตุกับรถคันที่ทำประกันไว้ ไม่ว่าจะเป็นรถยนต์ที่ทำประกัน บุคคลภายนอก ค่ารักษาพยาบาล ค่าชดเชย ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ต้องรับผิดชอบตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งจะจ่ายตามทุนประกันที่ทำไว้ ซึ่งความคุ้มครองมี 2 แบบ คือ

ความคุ้มครองหลัก/ความคุ้มครองตามกรมธรรม์

คือการดูแลค่าใช้จ่ายจากบริษัทประกันตามแทนเจ้าของรถที่ซื้อประกันรถยนต์ไว้ ซึ่งจะจ่ายทุกอย่างที่เกิดขึ้นจากการใช้รถที่ทำประกัน ไม่ว่าจะเป็นค่าซ่อม ค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดอุบัติเหตุ การดำเนินการทางกฎหมาย ค่าชดเชยหรือค่าทดแทนต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับรถ

ความคุ้มครองความเสียหายต่อบุคคลภายนอก

ครอบคลุมความรับผิดชอบต่อคู่กรณี ทั้งชีวิตและทรัพย์สิน คือให้ความคุ้มครองต่อคู่กรณีทั้งค่ารักษาพยาบาล และซ่อมรถ ไม่รวมความคุ้มครองของ พรบ. นะคะ”

ความคุ้มครองต่อรถยนต์ สูญหาย ไฟไหม้ และภัยธรรมชาติ

ประกันภัยรถยนต์จะครอบคลุมการซ่อมจากอุบัติเหตุทั้งรถเราและรถคู่กรณี ตามเงื่อนไขในกรมธรรม์ระบุ ส่วนการสูญหาย ไฟไหม้ และภัยธรรมชาติ ประกันชั้น 1 บางบริษัทเท่านั้นที่รับประกัน

ความคุ้มครองเสริม/ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย

คือความคุ้มครองที่ซื้อเพิ่มเติมขึ้นมาจากประกันรถยนต์ที่ซื้อไว้อยู่แล้ว เพื่อดูแลชีวิตและทรัพย์สินด้านอื่นๆ เพิ่มเติมนอกเหนือจากความคุ้มครองที่มีในกรมธรรม์หลัก

ความคุ้มครองอุบัติเหตุส่วนบุคคล

ประกันรถยนต์จะคุ้มครองทั้งในกรณีที่เสียชีวิต ทุพพลภาพทั้งถาวรและชั่วคราว โดยจะมีวงเงินและเงื่อนไขต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์

ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาล

ความคุ้มครองนี้ครอบคลุมค่ารักษาพยาบาลนอกเหนือจากกรมธรรม์ของเจ้าของรถผู้เอาประกัน

ความคุ้มครองในการต่อสู่คดี

หากเกิดกรณีที่มีการฟ้องร้องขึ้นมา แล้วผู้เอาประกันเป็นฝ่ายถูก ประกันจะช่วยรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งขั้นตอนการต่อสู้คดี ไปจนถึงการประกันตัว ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์

 


My Instagram

Copyright © Insure Friend Broker - "เรื่องประกันภัย ไว้ใจเพื่อนคนนี้".